Aktivitet, delaktighet och hälsa – examensarbete i arbetsterapi

Inom ramen för ett examensarbete kan studenter undersöka ett problem eller belysa ett område för möjliga förbättringar gällande människors dagliga aktiviteter, delaktighet och samspelet mellan personen och den omgivande miljön.

Uppdragsanmälningar till kursen sker löpande.

Anmäl ett uppdrag

Vad får uppdragsgivaren

Inom ramen för ett examensarbete kan studenter undersöka ett problem eller belysa ett område t ex som underlag inför förändring i en verksamhet eller som utvärdering. Uppdraget bör vara kopplat till hälsa och delaktighet med fokus på människors dagliga aktiviteter. Samspelet mellan personen och den omgivande miljön t ex inom arbete/skola, fritid/i samhället eller hemma/boende är centrala delar för att förstå vad som ger förutsättningar och möjligheter och vad som kan utgöra hinder för delaktighet i aktivitet. Problemområden kan belysas på individ-, grupp- eller organisatorisk nivå.

Nedan finns några exempel på projekt/uppdrag som genomförts:

  • Äldre personers uppfattning om tillgänglighet till fritidsaktiviteter i en kommun.
  • Upplevd delaktighet hos personer med utvecklingsstörning som arbetar på daglig verksamhet.
  • Kartläggning av elevers livsstilsvanor med fokus på aktiviteter relaterade till alkohol-och tobak konsumtion.
  • Ungdomars uppfattning om möjligheter till arbete efter yrkesförberedande gymnasium.
  • Konsulter i bemanningsbranschens uppfattning om hur arbetsmiljön påverkar känsla av tillfredställelse och välbefinnande vid utförande av arbetet.
  • Nattarbetande undersköterskors uppfattning om sin aktivitetsbalans och hälsa.
  • Förändring av arbetsförmåga efter deltagande i kommunalt rehabiliteringsprogram för personer med psykisk ohälsa.
  • Åtgärder som främjar delaktighet i dagliga aktiviteter hos personer med demenssjukdom.
  • Äldre personers uppfattning om hemtjänstens påverkan på delaktighet i vardagsaktiviteter.

Hur går det till

Studenterna arbetar parvis under handledning av lärare vid Linköpings universitet. Uppdrag fördelas mellan handledare i kursen utifrån kompetensområden. Handledaren förmedlar därefter kontakt mellan verksamheten och studenterna. Studenterna träffar representant från verksamheten för att få underlag och fakta kring problemområdet. De arbetar sedan självständigt under handledning kring utformning och innehåll i uppsatsen och i samråd med verksamheten kring insamling av information. Examensarbetet resulterar i en skriftlig rapport som även presenteras muntligt i samband med seminarium i kursen, till vilken uppdragsgivarna är välkomna. Utifrån överenskommelse mellan studenter och verksamhet kan även en specifik presentation för verksamheten arrangeras.

Vad krävs av uppdragsgivaren

Studenterna behöver en kontaktperson som har tid att träffa dem vid några tillfällen och som kan möjliggöra att studenterna får tillgång till den information de behöver för att belysa problemområdet.

Resor och andra omkostnader förenade med arbetet betalas av uppdragsgivaren.

Mer om kursen

Kursen ingår i tredje året på Arbetsterapeutprogrammet och har en omfattning på 15 högskolepoäng. Den pågår under två terminer och utmynnar i ett examensarbete på kandidatnivå.

Kurskod: 8ATG65

Bli uppdragsgivare för kursen Aktivitet, delaktighet och hälsa – examensarbete i arbetsterapi – fyll i formuläret

Skriv in sidans namn (ordet 'studentuppdrag', alla små bokstäver) i fältet nedan.

Hoppa till verktygsfältet