Enkätundersökning med marknadsinriktning

Ditt företag får en kvantitativ enkätbaserad marknadsanalys utifrån ditt företags befintliga kundbas.

Vad får uppdragsgivaren?

Ditt företag får en kvantitativ enkätbaserad marknadsanalys utifrån ditt företags befintliga kundbas. Beroende på företagets önskemål kan den t ex handla om:

  • Kundernas attityd till företaget och/eller dess varumärke
  • Kundernas attityd till någon av era produkter
  • Segmentering av befintlig kunddatabas, t ex utifrån kundvärde
  • Skillnader mellan olika kundgrupper

Hur går det till?

Studenterna jobbar i grupper om 4-5 personer och genomför en avancerad kvantitativ marknadsanalys, från problemformulering till tolkning av analyser samt slutsatser. Centrala områden är att i förväg bestämma vilka huvudsakliga analyser som ska genomföras samt att använda avancerad statistik i analyserna av insamlade data. Det innebär t.ex. att från 50 enkätfrågor som kan tänkas påverka en attityd kunna ta fram de 3-5 faktorer som är viktigast, eller att ta fram bakomliggande förklaringar till varför respondenterna svarar som de gör i enkäten. Kontakten mellan företaget och studenterna sker främst via e-post och telefon. Om avståndet är inom 5-6 mil kan även personliga besök förekomma. För att kunna utföra uppdraget måste studenterna få mailadresser till era kunder. För att resultatet ska hålla bra kvalitet krävs minst 100, helst 200 svar. För att få in så många måste kundregistret därför bestå av ca 300 mailadresser. Ett alternativ är att använda en webpanel, vilket i så fall bekostas av företaget. När analysen är klar får ni en skriftlig rapport av resultatet. Den presenteras också muntligt på universitetet, då du/ni som uppdragsgivare är mycket välkomna att delta. Ni kan själva komma överens med studenterna om ni även önskar en muntlig presentation på företaget. En sådan görs till självkostnadspris och brukar vara mycket uppskattad.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

  • Ett kundregister med minst 300 mailadresser, eller att uppdragsgivare bekostar en webpanel (ca 5 000-10 000 kr)
  • Studenternas omkostnader i samband med besök, utskick m m betalas av företaget.

Beskrivning

Kursen ingår i programmet Civilingenjör i Industriell ekonomi och pågår under kvartal 1 i årskurs 4.

Uppdragets längd: - v

Antal studenter: -

Nivå: -

Kurskod: TEIM07

Uppdragsanmälan tas emot löpande

Ditt företag får en kvantitativ enkätbaserad marknadsanalys utifrån ditt företags befintliga kundbas.

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.