Varumärken och värdeskapande

Ditt företag eller organisation kan få hjälp med att utvärdera befintligt varumärke och få förslag på hur varumärket kan förstärkas för t.ex. en tydligare position gentemot konkurrenterna.

Vad får uppdragsgivaren?

Ditt företag eller organisation (hädanefter organisation) får hjälp med att utvärdera det befintliga varumärket och erhåller förslag på lämpliga förändringar så att varumärket stärks. Utgångspunkten för arbetet är att allt varumärkesarbete har sin grund i organisationens strategi och att det är målgruppen som äger varumärket. Analysen görs av duktiga studenter som del av en kurs inom kandidatprogrammet Grafisk Design & Kommunikation. I kursen ska studenterna:

  • Med hjälp av olika verktyg utvärdera minst sex olika aspekter av varumärket, varav identitet och image, positionering och kundbaserat varumärkesvärde är obligatoriska
  • Ta fram rekommendationer för hur varumärket, utifrån studerade aspekter, kan förstärkas

I denna kurs gör studenterna inga design- eller kampanjförslag utan det är en ren varumärkesanalys.

Hur går det till?

Kursen som helhet syftar till att ge studenterna både teoretisk kunskap och praktisk förmåga i att analysera ett varumärke och formulera strategier för hur varumärket kan stärkas. Kursen inleds med studier i varumärkesteori men snabbt påbörjas en praktisk tillämpning i form av en varumärkesanalys. Det är här ditt varumärke kommer in. Arbetet genomförs i grupper om 4-5 (ibland 6) studenter och varje grupp tar sig an ett varumärke och en målgrupp. Marknaden som analyseras är avgränsad till den svenska. Viss lärarhandledning förekommer.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

För att din organisation ska fungera bra i denna kurs bör den ha minst några anställda och vara etablerad på marknaden sedan några år på marknaden. Med det menas att det ska finnas ett erbjudande (vara/tjänst) till en tänkt målgrupp och som sålts till denna under minst ett år, helst längre. I händelse av att din organisation är inom välgörenhets- eller föreningssektorn, ska verksamheten ha varit igång minst ett år. Eftersom varumärke inte är samma som organisation, måste organisationen ha utarbetat kärnvärden, ha minst ett varumärkesnamn, en logotyp, gärna ha en historik etc. och att det måste finnas någon form av informationsmaterial tillgängligt (tryckt och/eller digitalt). Du måste ha en god uppfattning om vem din målgrupp är, vilka dina konkurrenter är och hur såväl målgrupp som konkurrenter kan nås. Eftersom studenterna inte har resurser att bekosta enkätutskick själva, måste du kunna assistera med sådant vid behov.

Om din organisation vill vara uppdragsgivare kan du skicka in en uppdragsanmälan via formuläret nedan. Vid anmälan, beskriv kortfattat organisationens grunder och verksamhet, affärs- eller verksamhetsidé och marknad. Ge en bild av organisationens behov och förväntningar med mera. Denna text är mycket viktig eftersom den ger studenterna deras första bild av din organisation. Som uppdragsgivare förväntas du svara på studenters behov av information inom 24-48 timmar, exklusive helger, såväl i projektets uppstartsfas som vid ett eller ett par ytterligare tillfällen ca två veckor senare. Detta krävs för att arbetet skall kunna bedrivas självständigt under huvuddelen av projektet.

Oavsett dina önskemål som uppdragsgivare kommer utbildningen främst fokusera på att ge studenterna de kunskaper kursen stipulerar. Om så behövs kompletteras eller omformas uppgiften så att studenterna kan uppnå kursmålen. Vissa uppdragsgivare vill ge gruppen ett symboliskt arvode sedan de fått resultatet i sin hand. Eventuella beslut rörande en sådan ersättning är helt upp till dig som uppdragsgivaren. De ”arvoden” som kan bli aktuella ska inte gå till respektive grupp utan till klassens kassa för gemensamma ändamål.

Beskrivning

Kursen ingår i kandidatprogrammet Grafisk Design & Kommunikation. Läs mer på http://www.gdk.nu

Uppdragets längd: ca 6 v
Antal studenter: 4-5 (ibland 6)
Kandidat/master: Årskurs 2.
Kurskod: TEAE15
Anmälan öppnar: 1 apr

Kursen är fulltecknad – Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.
Kontakta gärna LiU Relation på 013-282448 för andra uppdragsmöjligheter.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.