Utredningar inom logistik och supply chain management

Vill ni utveckla och förbättra er logistik? Utifrån de logistiska problem och utmaningar ni upplever hjälps vi åt att forma en lämplig uppgift för studenterna att utreda och analysera.

Vad får uppdragsgivaren?

Vill ni utveckla och förbättra er logistik, kopplat till inköp, lager, transporter eller någon annan del av verksamheten? Oavsett om ni verkar inom industri, handel, sjukvård, offentlig förvaltning, logistik/transport eller någon annan bransch är ni välkomna som vår samarbetspartner. Tillsammans formar vi ett uppdrag som ni kan ha nytta av och som är lämpligt för studenterna att genomföra.

Dessa projekt brukar vara givande för alla parter. Studenterna får använda sina teoretiska kunskaper i praktiken och få bättre insikt i hur det fungerar i organisationer. Som uppdragsgivare får ni en genomlysning av någon del av er verksamhet där ni ser logistiska problem eller utmaningar. Utifrån detta kan studenterna analysera era material- och informationsflöden och ge rekommendationer om hur logistiken kan anpassas. Utredningarna som baseras på aktuell kunskap och vedertagna metoder är ofta mycket väl genomarbetade och kan användas som underlag till er fortsatta verksamhetsutveckling.

Några exempel på uppgifter som kan utföras av studenterna är:

 • Effektivisering av material- och/eller informationsflöden, t ex för att uppnå bättre leveransservice till lägre totalkostnad.
 • Effektivisering av patientflöden, t ex för att förkorta vårdköer.
 • Lagerstyrning, t ex för att minska kostnaden för bundet kapital.
 • Lagerhantering, t ex förbättring av godsmottagning, plockning, frekvensläggning, layout, etc.
 • Transporter, t ex frågeställningar runt hållbarhet, val av transportslag, last-mile lösningar.
 • Informationshantering, t ex orderhantering, avvikelsehantering etc.
 • Dimensionering av logistikarbetet samt dess resurser.
 • Distributionsstrategi/-struktur, t ex lokalisering av lager.
 • Materialförsörjningsstrategi/-struktur, t ex analys av VMI-lösningar.
 • Logistik i egen regi eller outsourcing
 • Inköpsprocesser/inköpsstrategier, dvs. hur dessa kan utvecklas och förbättras.
 • Vilka logistiska nyckeltal bör ett företag/organisation arbeta med?

Hur går det till?

Kursen Logistikprojekt ges under höstterminen och motsvarar nästan 50% av studenternas tid och utgörs i huvudsak av detta projektarbete. Studenterna arbetar i grupper om 4-5 personer under handledning från universitetet och besöker normalt sett verksamheten vid 3-6 tillfällen för att samla information. Studenternas bearbetning och analys av informationen görs normalt sett på universitetet. Det färdiga arbetet presenteras i form av en utförlig skriftlig rapport samt en muntlig presentation på plats hos uppdragsgivaren.

Kursen pågår september–december och redovisningen görs i december. Uppdragsgivarens deltagande bekräftas senast i juni.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Det är bra om verksamheten innefattar ett betydande materialflöde eller patientflöde. Vid besöken behöver studenterna tillgång till personer som har god insikt i den verksamhet som ni vill ska studeras. En kontaktperson behövs, exempelvis en logistikansvarig eller en produktionschef, som tar sig tid att bistå studenterna i deras arbete och förmedla kontakt till andra relevanta personer i organisationen. Kontaktpersonen kan också under projekttiden behöva besvara ytterligare frågor per telefon och/eller e-post, helt beroende på uppgiftens art och behov.

Kostnaderna begränsas till ersättning för studenternas resor i samband med besöken och för andra eventuella utlägg som ni kommer överens om med studenterna.

Beskrivning

Kursen Logistikprojekt ges för studenter som läser sista läsåret på civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi och Maskinteknik.

Varje år examinerar vi på avdelningen Logistik- och Kvalitetsutveckling 70-80 civilingenjörer med specialinriktningen Logistik och Supply Chain Management. I denna inriktning läser studenterna ett antal olika kurser inom logistik, supply chain management, inköp, hållbara logistiksystem samt logistik inom vården. Som en sista del i denna inriktning, innan de utför sitt examensarbete, utför de ett projekt på ett företag eller inom offentlig verksamhet. Studenterna har alltså sedan tidigare goda kunskaper inom logistik och i denna kurs får de fördjupa och tillämpa sina färdigheter i praktiken.

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TETS38

Anmäl uppdrag senast: 26 jun 2024

Vill ni utveckla och förbättra er logistik? Utifrån de logistiska problem och utmaningar ni upplever hjälps vi åt att forma...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.