Utredningar inom logistik och supply chain management

Utifrån de problemställningar ni möter, kan ert företag/organisation få en analys av era material- och informationsflöden. Studenterna kan dessutom ge rekommendationer om hur logistiken kan anpassas utifrån den genomförda analysen. Analysen grundas i befintlig teori och studenterna använder vedertagna metoder.

Vad får uppdragsgivaren?

Varje år examinerar vi på logistikavdelningen 70-80 civilingenjörer med specialinriktningen logistik. I denna inriktning läser studenterna ett antal olika kurser inom logistik, supply chain management, inköp, hållbara logistiksystem samt logistik inom vården. Som en sista del i denna inriktning, innan de utför sitt examensarbete, utför de ett projekt på ett företag eller inom offentlig verksamhet.

Vi söker nu nya samarbetspartners för denna typ av projekt, något som oftast brukar vara givande för både företag & organisationer, våra studenter samt universitet. Utifrån vad ni har för problem eller fråga inom logistikområdet som ni vill ha utredd hjälps vi åt att utforma en lämplig uppgift. Vi letar efter företag där logistikflödena är betydande och en viktig del för verksamheten. Uppdraget ska vara av utredande/analyserande karaktär där studenterna kan nyttja sin teoretiska kundskap applicerad på er verksamhet. Ofta finns våra projektpartners i någon av följande branscher; industri, (e-)handel, sjukvård, offentlig förvaltning, logistik- och transport.

 

 

 

 

Några exempel på uppgifter som kan utföras av studenterna är:

 • Effektivisering av material- och/eller informationsflöden, t ex för att uppnå bättre leveransservice till lägre totalkostnad.
 • Effektivisering av patientflöden, t ex för att korta vårdköer.
 • Lagerstyrning, t ex för att minska kostnaden för bundet kapital.
 • Lagerhantering, t ex förbättring av godsmottagning, plockning, frekvensläggning, layout, etc.
 • Transporter, t ex frågeställningar runt hållbarhet, val av transportslag, last-mile lösningar.
 • Informationshantering, t ex orderhantering, avvikelsehantering etc.
 • Dimensionering av logistikarbetet samt dess resurser.
 • Distributionsstrategi/-struktur, t ex lokalisering av lager.
 • Materialförsörjningsstrategi/-struktur, t ex analys av VMI-lösningar.
 • Logistik i egen regi eller outsourcing
 • Inköpsprocesser/inköpsstrategier, dvs. hur dessa kan utvecklas och förbättras.
 • Vilka logistiska nyckeltal bör ett företag/organisation arbeta med?

Hur går det till?

Kursen, som detta uppdrag kan genomföras inom, motsvarar nästan 50% av studenternas tid och utgörs i huvudsak av detta projektarbete. Studenterna arbetar i grupper om 4-5 personer under handledning från universitetet och besöker verksamheten vid 3-6 tillfällen för att samla information. Studenterna bearbetar och analyserar er data och information på universitetet. Det färdiga arbetet presenteras i form av en utförlig skriftlig rapport samt en muntlig presentation som hålls på företaget/organisationen.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Det är bra om verksamheten innefattar ett betydande materialflöde eller patientflöde. Vid besöken behöver studenterna tillgång till personer som har god insikt i företagets/organisationens materialflöden, eller den verksamhet som ni vill ska studeras, exempelvis en logistikansvarig eller en produktionschef, som tar sig tid att bistå studenterna i deras arbete. Kontaktpersonen kan också under projekttiden behöva besvara ytterligare frågor per telefon och/eller e-post, helt beroende på uppgiftens art och behov. Kostnaderna begränsas till ersättning för studenternas resor i samband med besöken och överenskomna utlägg. Kursen pågår september–december och redovisningen görs i december. Uppdragsgivarens deltagande bekräftas senast i juni.

Beskrivning

Kursen ges för studenter som läser sista läsåret på civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi och Maskinteknik. Studenterna har sedan tidigare kunskaper inom logistik och i denna kurs får de fördjupa och tillämpa sina färdigheter i praktiken.

Uppdragets längd: 20 v

Antal studenter: 4-5

Nivå: Master

Kurskod: TETS38

Uppdragsanmälan öppnar: 1 mar 2021

Utifrån de problemställningar ni möter, kan ert företag/organisation få en analys av era material- och informationsflöden. Studenterna kan dessutom ge...

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.