Analys och problemlösning inom logistik

Ditt företag/organisation kan få en verksamhetsanpassad allmän analys av nuvarande material- och informationsflöden. Dessutom kan studenterna lösa en till företaget/organisationen lämpad uppgift.

Vad får uppdragsgivaren?

Varje år examinerar vi på logistikavdelningen 70-80 civilingenjörer med specialinriktningen logistik. I denna inriktning läser studenterna ett antal olika kurser inom logistik, supply chain management, inköp, hållbara logistiksystem samt logistik inom vården. Som en sista del i denna inriktning, innan de utför sitt examensarbete, utför de ett projekt på ett företag eller inom offentlig verksamhet. Vi söker nu nya samarbetspartners för denna typ av projekt, något som oftast brukar vara givande för både universitet, studenter samt inblandade företag och organisationer. Ditt företag/organisation kan få en verksamhetsanpassad allmän analys av de nuvarande material- och informationsflödena och dessutom kan studenterna lösa en till företaget lämpad uppgift. Specialuppgiften formuleras i samråd mellan er och universitetet, beroende på vad ni har för problem eller fråga inom logistikområdet som ni vill ha utredd. Några exempel på uppgifter som kan utföras av studenterna:

 • Utvärdering av alternativa förslag på lagerstyrning.
 • Framtagning av förslag till ny distributionsstruktur.
 • Effektivisering av flöden för att uppnå bättre leveransservice till lägre totalkostnad.
 • Utredning av totalkostnader för störningar i produktionsplanen.
 • Hur logistikkunskaper och flödesorientering kan förbättra sjukvården.
 • Hur företag kan jobba bättre med sina inköp.

Hur går det till?

Kursen, som detta uppdrag kan genomföras inom, utgörs i huvudsak av ett projektarbete, där ditt företags/organisations nuvarande logistiksituation kartläggs och analyseras. Studenterna arbetar i grupper om 4-5 personer under handledning från universitetet och besöker verksamheten vid 3-6 tillfällen för att samla information. Det färdiga arbetet presenteras i form av en utförlig skriftlig rapport samt vid en muntlig presentation som hålls på företaget/organisationen.

Exempel på uppdrag från tidigare års kurser
Projektet kan ta sin form på olika sätt och nedan följer ett antal exempel på lyckade uppgifter från tidigare år:

 • Vilka nyckeltal bör ett företag/organisation arbeta med inom sin supply chain?
 • Hur kan företaget/organisationen utveckla sina inköpsstrategier?
 • Kartläggning av dagens logistikaktiviteter i butik och framtagning av tidmätningsmetoder.
 • En studie av operationsverksamhet i egen regi eller med outsourcing.
 • Möjliga kostnadsbesparingar vid en förändrad materialförsörjningsstrategi.

 

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Det är bra om verksamheten innefattar ett betydande materialflöde eller patientflöde. Vid besöken behöver studenterna tillgång till en person som har god insikt i företagets/organisationens materialflöden, eller den verksamhet som ni vill ska studeras, exempelvis en logistikansvarig eller en produktionschef, som tar sig tid att bistå studenterna i deras arbete. Kontaktpersonen kan också under projekttiden behöva besvara ytterligare frågor per telefon och/eller e-post. Kostnaderna begränsas till ersättning för studenternas resor i samband med besöken och överenskomna utlägg. Kursen pågår augusti–december och redovisningen görs i december. Uppdragsgivarens deltagande bekräftas senast i juni.

Beskrivning

Kursen ges för studenter som läser sista läsåret på civilingenjörsprogrammen Industriell ekonomi och Maskinteknik. Studenterna har sedan tidigare kunskaper inom logistik och i denna kurs får de fördjupa och tillämpa sina färdigheter i praktiken.

Uppdragets längd: - v
Antal studenter: 4-5
Kandidat/master: -
Kurskod: TETS38
Anmäl uppdrag senast: 22 jun

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.