Bilder och grafik

Studenterna genomför projekt inom bildområdet, dvs datorgrafik, bildanalys, datorseende, bildkodning, och seende robotar, enligt CDIO (Conceive – Design – Implement – Operate) modellen.

Vad får uppdragsgivaren?

Tilldelning av projekt till studenter sker både baserat på egen lämplighet och önskemål. Till varje projektförslag ska det finnas ett projektdirektiv som utgör grunden för det fortsatta arbetet. Projektarbetet inleds med att projektgruppen tar fram en kravspecifikation samt projekt- och tidplan för sitt projekt. Resultatet av projektarbetet ska uppfylla de krav som framgår av kravspecifikationen samt:

  • Baseras på moderna kunskaper och metoder i motsvarande teknikområde.
  • Dokumenteras i form av projekt- och tidplan samt i form av en teknisk rapport.
  • Presenteras muntligt.
  • Följas upp i en efterstudie.

Exempel på tidigare projekt som genomförts i kursen.

Hur går det till?

Projektarbetet genomförs ur ett industriellt perspektiv inom bildområdet och ska även utveckla och befästa studenternas kompetenser samtidigt som företaget ska ha nytta av resultatet. Studenterna analyserar och strukturerar problemen samtidigt som man söker kompletterande kunskaper, dels från tidigare erfarenheter men även från företaget och universitetet för att få en helhetsbild av problemställningar och på ett innovativt och kreativt sätt komma med bra lösningar. Projektet struktureras i en projekt- och tidsplan som företaget löpande förväntas följa upp under projektets gång.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Beställaren ska stå för utrustningen och formuleringen av projektdirektiven. Under projektens gång ska beställaren granska kravspecifikationen och följa upp projektresultaten. Beställaren kan med fördel vara placerad i Linköping.

Beskrivning

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: TSBB11

Anmäl uppdrag senast: 23 aug 2024

Studenterna genomför projekt inom bildområdet, dvs datorgrafik, bildanalys, datorseende, bildkodning, och seende robotar, enligt CDIO (Conceive – Design – Implement...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.