Utveckling av elektronik-/mjukvarusystem – från förstudie till färdig prototyp

Studenter på civilingenjörsprogrammet Elektronikdesign kan utveckla ett större projekt från förstudie till färdig prototyp.

Vad får uppdragsgivaren?

Som uppdragsgivare får du hjälp av studenter att utveckla ett elektronik-/mjukvarusystem – med start i en förstudie där en kravspecifikation, en systemskiss och en plan för projektet tas fram i samarbete med er. Beroende på uppdragets karaktär kan studenterna därefter arbeta fram en CAD-ritning av en elektronikkonstruktion, tillverka ett eller flera tvålagers kretskort (PCB), montera komponenter och verifiera att systemet fungerar. Parallellt med hårdvaruarbetet utvecklas mjukvara om systemet innehåller en eller flera mikroprocessorer.

Hur går det till?

Kursen, som detta uppdrag kan göras inom, startar i slutet av augusti med bildandet av projektgrupper (typiskt 3-7 studenter). Initialt görs fastställande av vilka projektuppgifter som respektive grupp ska arbeta med. För externa uppdrag uppmanas projektgruppen att ta kontakt med uppdragsgivaren och diskutera fram ett projektupplägg.

En gång varje vecka är ett projektmöte med kursansvarig inlagt i studenternas schema. Här avläser man hur projektgruppen ligger till i förhållande till uppgjord tidplan. För externa uppdrag uppmanas studenterna att regelbundet hålla kontakt med en handledare (kontaktperson) hos uppdragsgivaren.

Projektet avslutas för universitetets del i slutet av december med en muntlig redovisning (seminarium), demonstration av prototyp och leverans av en slutrapport. Slutrapportering och demonstration hos uppdragsgivaren görs efter överenskommelse.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Projektet bör vara av sådan storlek att 3-7 studenter kan arbeta under cirka 3,5 månader med något av följande: elektronikdesign, CAD av elektronikkonstruktion, tillverkning av kretskort (PCB), mjukvaruutveckling kopplat till mikroprocessorer, trådlös kommunikation, mätteknik av olika former, utredning och marknadsöversikt av elektroniksystem.

Projektet får gärna leda till en fortsättning i form av ett examensarbete, men då för 1-2 studenter. Uppdragsgivaren bör vara tydlig med vad som är projektarbetet med avslut i december och vad som räknas till examensarbetet.

Av praktiska skäl är det att föredra om uppdragsgivaren finns i regionen men också mer långväga uppdragsgivare är välkomna med uppdrag. Uppdragsgivaren bör stå för eventuella resekostnader för möten med projektgruppen och andra direkt uppdragsrelaterade omkostnader. Universitetet tillhandahåller med en projektlokal med viss grundläggande mätutrustning och med lokal för tillverkning av PCB.

Uppdragsgivaren behöver utse en handledare (kontaktperson) som finns tillgänglig under hela projektiden.

Beskrivning

Kursen är en projektkurs som följer det s.k. CDIO-initiativet där tonvikten ligger på ett systematiskt utvecklingsarbete enligt modellen “Conceive Design Implement Operate”.

 

Uppdragets längd: 15 v

Antal studenter: Cirka 3-7 studenter

Nivå: Kursen ges i årskurs 5 på civilingenjörsprogrammet Elektronikdesign

Kurskod: TNE085

Anmäl uppdrag senast: 27 aug 2024

Studenter på civilingenjörsprogrammet Elektronikdesign kan utveckla ett större projekt från förstudie till färdig prototyp.

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.