Studentresurs för juridiska utredningar

I slutet av utbildningen till affärsjurist har studenterna möjlighet att praktisera på ett företag eller en myndighet. Där hjälper de till i det dagliga arbetet med olika typer av juridiska utredningar.

Vad får uppdragsgivaren?

Företaget / myndigheten får under 10 veckor en affärsjuridisk masterstudent på heltid till arbetsplatsen som kan genomföra olika typer av juridiska utredningar till företagets / myndighetens nytta. Arbetet sker helt i företagets / myndighetens regi under de villkoren som gäller för respektive arbetsplats.

Hur går det till?

Praktiken sker i slutet av studentens utbildning, efter avslutad masteruppsats. Praktikperioden är på våren, mellan v14-23. Efter överenskommelse kan praktiken även senareläggas över sommaren. Praktiken ska motsvara ungefär första jobbet, dvs för att kunna utföra praktiken ska man behöva ha genomgått affärsjuridiska studier om ca fem år. Praktiken ska vara oavlönad, sommarjobb godkänns ej som praktik. Arbete utan någon som helst handledning vid arbetsplatsen räknas inte heller som praktik, då praktiken är en del av utbildningen, där man får prova på sina teoretiska kunskaper i praktiskt arbete.

Studenten ska ha en handledare på arbetsplatsen som företaget / myndigheten ansvarar för samt en handledare vid universitetet som meddelas av programansvarig vid universitetet.

Innan praktiken kan påbörjas behöver den godkännas av programansvarig, då ska det även bifogas en bekräftelse av arbetsgivaren (kopia av E-post räcker) som styrker att studenten kan praktisera den angivna tidsperioden på arbetsplatsen. Vidare skall handledaren på arbetsplatsen och praktikanten upprätta en praktikplan som skall innehålla en översiktlig beskrivning av praktikantens arbetsuppgifter. Praktikplanen bör utformas som en överenskommelse mellan praktikanten och arbetsplatsen kring de uppgifter som skall ingå i praktikarbetet.

Universitetshandledarens uppgift är att agera “bollplank” vid eventuella problem och vid behov även kunna (i begränsat omfattning) bistå med juridisk hjälp. Universitetshandledaren kommer även att bedöma praktikrapporten.

Efter avslutad praktik lämnar praktikanten en rapport för bedömning till universitetshandledaren. Rapporten ska innehålla tre delar:
1. beskrivning av praktikplatsen och arbetsuppgifterna,
2. exempel på genomfört arbete under praktiken (utredningar, PM, avtal mm – vid eventuell sekretess ska de genomförda arbeten i stället beskrivas) och
3. egna reflektioner om hur man har kunnat använda sig av de teoretiska kunskaperna från utbildningen i det praktiska arbetet. Praktikrapporten tillsammans med tjänstgöringsintyget är grunden för betygsättningen genom universitetet.

Efter avslutad praktik skall praktikanten få ett intyg av företaget över genomförd praktik, där praktiktiden framgår. Intyget bör innehålla ett personligt omdöme av praktikanten, så att det är en merit för framtida jobbsökande. En vidimerad kopia lämnas till universitetshandledaren tillsammans med praktikrapporten.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

För att komma i kontakt med studenterna behöver företaget / myndigheten skicka en praktikannons till universitetet där arbetsplatsen och arbetsuppgifterna beskrivs. Intresserade studenter kontaktar sedan företaget / myndigheten själva och bokar tid för en intervju.

Företaget / myndigheten ska under praktiktiden ta emot praktikanten under 10 veckor på heltid och ordna med arbetsplats och handledare. Det ska finnas juridiska utredningsuppdrag att genomföra. Resultatet av utredningen måste granskas av företaget / myndigheten själv. Universitetet eller studenten själv kan inte hållas ansvariga för eventuella felaktigheter i utredningen. Av den anledning är det lämpligast att koppla praktikanten till eventuella juridiska funktioner på företaget / myndigheten som en extraresurs.

Beskrivning

Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
–     demonstrera kunskaper inom de områden som praktikarbetet avser,
–     söka och bearbeta juridisk information,
–     problematisera och analysera ur perspektiv som är relevanta för arbetsuppgiften,
–     självständigt genomföra en utredning eller ett projekt eller att självständigt upprätta ett beslutsunderlag, vilket kräver att självständiga bedömningar och ställningstaganden görs,
–     visa på färdigheter i kommunikation, ett kritiskt förhållningssätt och förmåga att beakta olika relevanta perspektiv.

Kursinnehåll
Genom att fullgöra praktik inom Affärsjuridiska programmet eller Affärsjuridiska programmet med Europainriktning skall den studerande förvärva sådana erfarenheter av och insikter i kvalificerat yrkesarbete att dessa bidrar till att fördjupa de huvudsakligen teoretiska kunskaper som den studerande i övrigt tillägnar sig genom programutbildningen.

Den studerande skall under praktikperioden arbeta under gängse villkor och förhållanden på en viss arbetsplats. Där ska den studerande utföra en viss avgränsad arbetsuppgift: ett projekt, ett utredningsuppdrag, en undersökning eller liknande, till nytta för den aktuella arbetsplatsen. Den studerande har att själv finna en lämplig praktikplats. Praktikplatsen måste godkännas av programansvarig, med hänsyn till dess relevans för utbildningen:
–    De aktuella arbetsuppgifterna måste ha en så hög komplexitetsgrad att den studerande kan få möjlighet att omsätta sina teoretiska kunskaper.
–    Praktik kan fullgöras inom såväl privat eller offentlig verksamhet. Förutom privatföretag, statliga och kommunala myndigheter av olika slag, omfattas ett brett fält av organisationer och sammanslutningar. Det avgörande är arbetsuppgifternas karaktär, inte om arbetsplatsen kan hänföras till offentlig eller privat sektor.
–    Praktiken kan förläggas till utlandet.

Den studerande handleds under praktiken både av en handledare utsedd av arbetsplatsen och en utsedd av programansvarig, i samarbete med berörd studierektor. Handledarna har att i samråd med den studerande upprätta en plan för praktikperioden. I planen anges så tydligt som möjligt vilken typ av arbetsuppgifter som den studerande skall utföra. Praktikplanen skall före påbörjad praktik godkännas av programansvarig (motsvarande).

Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformerna består i att delta i arbetet på arbetsplatsen med de arbetsuppgifter som praktiken skall omfatta enligt praktikplanen.

Examination
Kursen examineras genom en rapport som vid praktikens slut lämnas till handledaren på universitetet för bedömning. Förutom en redogörelse för arbetsplatsen och arbetsuppgifterna skall praktikrapporten innehålla en reflexion över praktikens roll och betydelse för den egna utbildningen och hur arbetsuppgifterna har bidragit till den studerandens lärande och utveckling av de kunskaper, förmågor och förhållningssätt som ovan anges som mål för praktikkursen.

Handledaren på arbetsplatsen skall vid praktikperiodens slut skriva ett intyg om fullgjord praktik. Godkänd praktikrapport är, tillsammans med intyg från handledare på arbetsplatsen om fullgjord praktik, förutsättning för godkänt betyg.

 

Förkunskap
För tillträde till kursen krävs att den studerande har slutfört de första tre årens studier vid Affärsjuridiska programmet/Affärsjuridiska programmet med Europainriktning och avslutat kandidatuppsatsen.

Uppdragets längd: 10 v

Antal studenter: 1

Nivå: master

Kurskod: 747A14

Uppdragsanmälan tas emot löpande

I slutet av utbildningen till affärsjurist har studenterna möjlighet att praktisera på ett företag eller en myndighet. Där hjälper de...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.