Programmeringsprojekt

Har du ett interaktivt system du vill utveckla? Vi har studenter som vill arbeta tillsammans med dig i ett agilt systemutvecklingsprojekt för att leverera en högkvalitativ produkt!

Vad får uppdragsgivaren?

I kursen ”Programmeringsprojekt” genomför studenter ett programmeringsprojekt utifrån agil systemutvecklingsmetodik, från specifikation till test och leverans. En viktig aspekt är att studenterna arbetar med externa uppdragsgivare, “kunder”, som aktivt arbetar  tillsammans med studentgruppen i flera iterationer för att kravställa och testa det utvecklade systemet. Detta resulterar i programvara med hög kvalitet som motsvarar uppdragsgivarens behov.

Projekt kan vara både att göra något från början eller att gå in i ett befintligt system och vidareutveckla det. Det ska dock röra sig om utveckling av nya funktioner utifrån en tydlig kravspecifikation framtagen av uppdragsgivaren.

Hur går det till?

  • Uppdragsgivaren skickar in ett förslag via denna sida.
  • Kursansvarig väljer av dessa ut 6-8 projekt som genomförs under den aktuella kursomgången.
  • De utvalda uppdragsgivarna presenterar muntligt sin idé om vad de vill ha utvecklat för studenterna.
  • Studenterna väljer projekt efter intresse. Vanligtvis får alla projekt som presenteras en studentgrupp, men ibland kan ett projekt utgå, t ex om det är färre studenter på kursen än vad som planerats för.
  • Den första veckan levererar uppdragsgivaren en vision för systemet och initiala krav i form av user stories. De har möten med studentgruppen för att gå igenom dessa.
  • Därefter arbetar studenterna i 5-6 iterationer där uppdragsgivaren bör vara tillgänglig via mail eller telefon och eventuellt enstaka möten för att klargöra otydligheter eller planera om projektet vid behov.
  • Vid varje iterations slut förväntas uppdragsgivaren delta i en möte för demo/testsession, samt diskussion av nästa iterations omfång och innehåll.
  • I slutet av terminen överlämnar studenterna all kod och eventuell dokumentation till uppdragsgivaren.
  • Vid behov skrivs ett sekretessavtal och avtal om ägande- och nyttjande-rätt i början av projektet. Normalfallet är att undvika eller begränsa sekretess i möjligaste mån, samt att studenterna har äganderätt till utvecklad kod, men att uppdragsgivaren har nyttjanderätt.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Uppdragsgivaren ska ha en tydlig specifikation av systemet man önskar utvecklat. Det ska finnas en övergripande vision, specifik funktionalitet och tydliga användningsfall för studenterna att arbeta utifrån. En initial specifikation ska finnas redan vid projektstart och krav ska finnas/tas fram under den första veckan på kursen/projektet.

Uppdragsgivaren ska vara tydlig med vilka tekniska plattformar som bör eller måste användas. Studenterna har överlag goda kunskaper inom C++ som är det primära programmeringsspråk de lärt sig på utbildningen, men kan även ha kännedom om och intresse för att fördjupa sig inom andra programmeringsspråk. Om specifik hårdvara eller mjukvara behövs är det upp till uppdragsgivaren att tillhandahålla det. Vid prototyputveckling kan det lämnas fritt för studenterna att välja om det inte finns några begränsningar från uppdragsgivaren.

Uppdragsgivaren bör också har eller kunna införskaffa grundläggande kunskap om agil systemutveckling och vad det innebär när det gäller att arbeta nära utvecklarna, och att uttrycka krav utifrån användningsfall, s.k. user stories.

Uppdragsgivaren ska kunna ha möten med studenterna på universitetet i Linköping minst 7 gånger under projektets gång, ungefär varannan vecka.

Uppdragsgivaren ska i sin intresseanmälan tydligt ange om det krävs sekretessavtal med studenterna och hur man ser på ägande- och nyttjande-rätt för studenter som uvecklar systemet och uppdraggivarens företag eller organisation.

Projekten vänder sig i första hand till väletablerade mindre och medelstora företag eller offentliga organisationer i Linköping med omnejd.

Beskrivning

Denna kurs skiljer sig från andra projektkurser och exjobb på universitetet på så sätt att studenterna endast implementerar systemet och inte utforskar och specificerar systemet. Detta åligger uppdragsgivaren och är en viktigt förutsättning för deltagande företag/organisationer i denna kurs!

Om man har en mer outvecklad idé som kräver mer utforskande och designarbete av studenterna är det mer lämpat att göra som ett examensarbete eller inom ramen för andra projektkurser.

 

Uppdragets längd: Totalt 4 veckors heltidsarbete utspritt på 14 veckor v

Antal studenter: 6-8

Nivå: Kandidat

Kurskod: TDDI17

Anmäl uppdrag senast: 17 maj 2024

Har du ett interaktivt system du vill utveckla? Vi har studenter som vill arbeta tillsammans med dig i ett agilt...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.