Statistik och dataanalys – kandidatuppsats

Inom ramen för en kandidatuppsats kan studenter lösa ett problem som är kopplat till statistik och/eller dataanalys.

Vad får uppdragsgivaren?

Inom ramen för en Kandidatuppsats kan studenter lösa ett problem som är kopplat till statistik och / eller dataanalys. Uppsatsarbetet syftar till att studenten ska få använda alla sina under utbildningen förvärvade kunskaper för att lösa ett verkligt problem, kanske med ditt företag/organisation som uppdragsgivare? Några exempel på projekt/uppdrag som genomförts de senaste åren är:

  • En prognosmodell för förbrukning av hushållsel
  • Effekter av priskampanjer inom dagligvaruhandeln
  • Privatkunders köpmönster av banktjänster
  • Produktionseffektivitet och priser hos fjärrvärmeföretag
  • Kameraövervakningens effekter på fordonshastighet

Hur går det till?

Kursen pågår under hela vårterminen från januari till juni. Studenterna arbetar parvis och träffar först företaget för att få underlag och fakta kring problemet. De arbetar sedan självständigt men i samråd med företaget på hur problemet ska lösas. Kandidatuppsatsen resulterar i en skriftlig rapport som även presenteras muntligt vid ett seminarium på universitet i början av juni, till vilket uppdragsgivarna är varmt välkomna. Studenterna har under hela processen stöd och hjälp av handledare vid universitetet

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Vid besöken behöver studenterna få träffa någon som är insatt i verksamheten och som kan introducera dem till företaget och till de önskemål som finns kring uppdraget och som i övrigt via e-post och telefon kan besvara de frågor som uppstår. Behovet av insatser från företaget är små, det krävs dock att det finns ett datamaterial att arbeta med. Om datamaterialet består av en tidsserie krävs det att data finns tillgängliga motsvarande månadsdata för en period om minst 10 år. Resor och andra omkostnader i samband med uppdraget betalas av företaget.

Beskrivning

Denna kurs är en kandidatuppsats som omfattar 15 högskolepoäng och utgör examensarbete för studenter som går sista året på Kandidatprogrammet för Statistik och dataanalys.

Uppdragets längd: – v

Antal studenter: –

Nivå: –

Kurskod: 732G32

Uppdragsanmälan öppnar: 29 jul 2024

Inom ramen för en kandidatuppsats kan studenter lösa ett problem som är kopplat till statistik och/eller dataanalys.

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.