Marknadskommunikativt designprojekt

En grupp av 4-5 studenter kommer att fungera som ett kommunikations-byråteam och hjälpa företaget/organisationen med att ta fram marknads-kommunikativa lösningar till er verksamhet eller en del av verksamheten.

Vad får uppdragsgivaren?

Ni som företag/organisationen får under en period av c:a 2 månader under höstterminen hjälp av en grupp på 4–5 studenter som kommer att fungera som ett kommunikations-byråteam och som hjälper företaget med att lösa marknads-kommunikativa problem och mål i er verksamhet eller i delar av verksamheten.

Exempel på marknads-kommunikativa lösningar som studenterna kan föreslå kan vara:

  • Framtagande av övergripande kommunikationsstrategi
  • Framtagande av visuell identitet och tonalitet.
  • Framtagning av aktivitetsplan
  • Framtagning av mässkoncept
  • Framtagning av tryckt kommunikationsmaterial
  • Framtagning av kommunikationsstrategi för sociala medier
  • Framtagning av idé och designkoncept av webbplats

Kursen ges för studenter som läser tredje terminen på kandidatutbildningen Grafisk Design och Kommunikation vid LiU, Campus Norrköping.

Hur går det till?

Kursen pågår under tiden november-december. Studenterna får sina projekt i början av november och kontaktar därefter ditt företag för ett första möte. Det färdiga projektet redovisas under slutet av december med möjlighet till komplettering senast mitten av januari. Notera att eventuella resor till möten med uppdragsgivaren bekostas av denne.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Företaget ska utse en kontaktperson som ger studentgruppen tillräckligt med information i projektets uppstartsfas för att arbetet till stor del skall kunna bedrivas självständigt under huvuddelen av projektet. Det innebär vidare att kontaktpersonen tillsammans med studentgruppen upprättar en uppdragsbrief, en sorts beställning där uppdragets mål, omfattning, avgränsningar och tidsplan klargörs.

Denna beställning måste av kurstekniska skäl låsas allra senast en vecka efter kursstarten. Efter att beställningen låsts och fram till kursens slut måste kontaktpersonen vara beredd på att kunna nås på telefon och svara på mejl inom 24 timmar men begränsat till en gång per vecka.  Det är en stor fördel om ni kan ha ett fysiskt uppstartsmöte där ni träffas i Norrköping eller Linköping, men det kan också gå bra att ha möten via Zoom. Under projektet hålls sedan löpande kontakt/möten för avstämning av arbetet.

Kostnadsersättning för resor, t.ex. till möten på annan ort än Norrköping/Linköping och nödvändiga utlägg som initieras av uppdragsgivaren betalas av denne.

Vissa uppdragsgivare vill ge gruppen ett arvode sedan de fått resultatet i sin hand. Eventuella beslut härvidlag är helt uppdragsgivarens ensak. Dessa eventuella ersättningar görs upp och regleras med respektive studenter och är inget som Linköpings universitet som organisation medverkar i.

Om uppdragsgivaren önskar hjälp med vidare arbete efter det att projektet avrapporterats och examinerats vid universitetet kan arbetet fortsätta utanför kursverksamheten om avtal skrivs med studenterna om detta.

För både uppdragsgivaren, studenterna och institutionen kan det finnas ett marknadskommunikativt värde i att på institutionens eller uppdragsgivarens hemsida på Internet publicera en kort beskrivning av projektet. En sådan beskrivning kan publiceras först när uppdragsgivaren och studenterna är överens om dess lydelse.

Beskrivning

Kursen ingår i kandidatprogrammet Grafisk Design & Kommunikation.

Uppdragets längd: 6-8 veckor v

Antal studenter: 4-5 studenter

Nivå: Termin 3 på en kandidatutbildning

Kurskod: TNGD45

Anmäl uppdrag senast: 6 okt 2024

En grupp av 4-5 studenter kommer att fungera som ett kommunikations-byråteam och hjälpa företaget/organisationen med att ta fram marknads-kommunikativa lösningar...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.