Utredningsuppdrag inom ekonomi och statsvetenskap

Vill er organisation få hjälp med att få en eller flera frågor undersökta och analyserade? Studenter, som studerar nationalekonomi och/eller statsvetenskap, genomför utredningsuppdrag inom ramen för sin praktikkurs. Uppdraget genomförs på er arbetsplats under en hel eller en halv termin.

Vad får uppdragsgivaren?

En kvalificerad person som kan vara en värdefull extra resurs i upp till fyra månader. Studenten kan själv genomföra eller medverka i den undersökning som organisationen har behov av att få utförd. Studenter med fördjupade kunskaper i utredningsmetodik, samt inom statsvetenskap  eller nationalekonomi och statistik påtar sig uppdrag för privata, kommunala, statliga och ideella organisationer. Uppdraget innebär att självständigt göra eller medverka i utredningar eller undersökningar om samhälls- eller organisationsfrågor, inklusive omvärlds- och marknadsanalyser. Det kan exempelvis omfatta nya aktuella frågor för organisationen eller sådana det inte funnits resurser till att närmare undersöka tidigare. Uppdragsgivaren får en student från master- eller kandidatprogrammen med nationalekonomi eller statsvetenskap som huvudinriktning. Personen gör uppdraget i form av praktik under en hel eller halv termin. Under tiden kan studenten självständigt genomföra undersökningar, utredningar, arbeta i projekt med frågor inom ett vitt fält som grundar sig i analys ur ett nationalekonomiskt och/eller statsvetenskapligt perspektiv.

Hur går det till?

Utredningsuppdraget kan genomföras i organisationer inom såväl offentlig som privat sektor. Huvudsaken är att arbetsuppgifterna relaterar till studentens utbildning, det vill säga att de baserar sig på kunskaper i främst nationalekonomi och/eller statsvetenskap. Studenten ansvarar själv för kontakterna med uppdragsgivaren. Innan platsen kan godkännas ska studenten själv utforma en kort praktikplan som beskriver de tänkta arbetsuppgifterna. Att uppdraget faller inom ramen för syftet med praktiken ska godkännas av praktikansvarig. Praktiken pågår vanligtvis under en hel termin, det vill säga 20 veckor, men kan också genomföras under 10 veckor. På vårterminen kommer studenten från något av masterprogrammen i nationalekonomi eller statsvetenskap. Studenten har då en kandidatexamen och läser sin andra termin på avancerad nivå. På höstterminen är det vanligtvis studerande från Pol Kand-programmet som gör praktik, de läser då sin femte termin i sin universitetsutbildning. Studenten examineras på LiU efter avslutat uppdrag genom en skriftlig rapport över det projekt som studenten arbetat med (eller det huvudsakliga, om studenten deltagit i flera projekt under praktiktiden) samt gör en muntlig redovisning av arbetet.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Studentarbetet är ett kursmoment som ger studenten högskolepoäng och ingår i något av masterprogrammen i statsvetenskap eller nationalekonomi eller i Politices Kandidatprogrammet. Det betyder att studenten får studiemedel och således inte kostar uppdragsgivaren något. En arbetsplats på ett kontor och nödvändiga arbetsredskap (dator etc.) samt ersättning för eventuella resor i samband med uppdraget är vad uppdragsgivaren förväntas ställa upp med. Det ska också finnas en utsedd kontaktperson/handledare för praktikanten. Studenter som gör praktik förväntas följa samma rutiner som motsvarande personal på arbetsplatsen vad gäller närvaro och kunna delta i organisationens gemensamma aktiviteter. I huvudsak ska studenten arbeta med ett eller ett par projekt under praktiktiden, men bör också få en allmän inblick i verksamheten på arbetsplatsen. En rekommendation är att det vid behov upprättas ett enkelt avtal som reglerar praktikantens rättigheter och skyldigheter. Studenten är försäkrad under terminstid.

Beskrivning

Exempel på tidigare uppdragsgivare Studenter från masterprogrammet i nationalekonomi:

 • Svenskt Näringslivs regionkontor i Linköping
 • Sveriges riksdag, Riksdagens utredningstjänst, Stockholm
 • Ekonomi- och styrningskontoret, Norrköpings kommun

Studenter från masterprogrammet i statsvetenskap:

 • EU-enheten, UD, Regeringskansliet, Stockholm
 • Civil beredskap och räddningstjänst, Länsstyrelsen Östergötland, Linköping
 • Sveriges ambassad, Rabat, Marocko
 • Kommunservice, Norrköpings kommun

Studenter från Politices kandidat

 • Länsstyrelsen Östergötland, enheten för social hållbarhet, Linköping
 • Naturskyddsföreningen Östergötland, Linköping
 • Näringslivskontoret Norrköpings kommun, Norrköping
 • Region Östergötland, ledningsstabens hälso- och sjukvårdsenhet, Linköping

Uppdragets längd: 20(10) v

Antal studenter: –

Nivå: vårtermin: master hösttermin: kandidat

Kurskod: 733G39/730G84/799G41

Anmäl uppdrag senast: 26 maj 2024

Vill er organisation få hjälp med att få en eller flera frågor undersökta och analyserade? Studenter, som studerar nationalekonomi och/eller...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.