Internationell marknadskommunikation

Om ditt företag avser lansera en befintlig produkt (vara eller tjänst) i ett annat land och du behöver hjälp med att förstå hur ditt företag ska kommunicera med sin målgrupp i det nya landet är detta kursen för dig. Det du behöver göra är att lämna uppgifter om tänkt land och målgrupp, identifierade konkurrenter och vara tillgänglig för att svara på frågor vid några tillfällen. Låter det intressant så läs vidare om detaljerna för deltagande nedan.

Vad får uppdragsgivaren?

Du och ditt företag får under en period om ca 7 veckor under november-december hjälp av en grupp om (4-)5-6 studenter från sista året på kandidatprogrammet Grafisk design och kommunikation.

Uppdraget fastställs inledningsvis genom att du och studenterna kommer överens om ramarna för uppdraget, vilket av kurstekniska skäl måste låsas allra senast en vecka efter kursstarten i november. Detta krävs för att arbetet till stor del skall kunna bedrivas fristående under huvuddelen av projektet. För att fastställa uppdraget krävs att studenterna får grundläggande information om ditt företag och produkten ifråga inklusive ditt företags erfarenhet av export, tänkt målgrupp och identifierade konkurrenter. Med utgångspunkt i detta gör gruppen en kommunikationsanalys. Den omfattar en analys av målgruppen, din produkts position givet konkurrenterna, vilka kulturella skillnader som finns och vilka kommunikationskanaler som är lämpliga på den tänkta marknaden.

Uppdraget slutförs i form av en muntlig presentation i mitten av januari dit du bjuds in och avrapporteras i en skriftlig sammanfattning som täcker in resultat, slutsatser och rekommendationer från den beskrivna analysen.

Om du är nöjd med det studenterna ger som förslag erbjuds fortsättning i kursen Interkulturellt crossmedia-projekt där studenterna tar fram konkreta förslag på hur denna kommunikation kan se ut. Den kursen startar i mitten av januari påföljande år med avrapportering i mitten av mars.

Förutom denna fortsättning, kan du om du så önskar, få vidare hjälp antingen utanför kursverksamheten, eller via någon annan av LiU:s projektkurser.

Hur går det till?

Anmälan gör du via formuläret nedan. Kursansvarig lärare tar senast 2-3 veckor efter din anmälan till kursen kontakt för att säkerställa att vi har samma bild av det anmälda uppdraget och bekräftar deltagande. Om inga oklarheter uppstår, är det studenterna som tar all vidare kontakt med start i början av november.

Det är viktigt att du förstår att studenterna måste nå och uppvisa vissa kunskaps- och färdighetsmål när de genomför uppdraget.  Förutom den företagsnära projektdelen där ditt uppdrag ingår, måste studenterna tillämpa kunskap från tidigare kurser under utbildningen och i den integrera ny kunskap om internationalisering och dess drivkrafter, interkulturell kommunikation och marknadskommunikation. Kursens syftar till att ge en teoretisk och i viss mån praktisk kunskap om att medverka i analysfasen av kommunikationsprojekt på en internationell marknad.

Programmet Grafisk design och kommunikation är brett vilket medför att i studentgrupperna kommer det att finnas studenter med olika kompetenser där vissa är mer marknadsinriktade medan andra mer är mer intresserade av det visuella eller design. Ofta finns det en utbytesstudent med i någon eller några av grupperna. De kommer att ha stöd av lärare under kursens gång.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Produkten som ska exporteras måste sedan minst ett år ha en etablerad kundbas på en marknad annan än den som är aktuell för detta uppdrag. I händelse av att tänkt målgrupp är andra företag eller organisationer, måste du, för att möjliggöra en djupare analys, kunna lämna kontaktinformation till ett antal av de tänkta kunderna.

För att förslagen på kommunikationskanaler ska bli andra än tredjepartskommunikation och sociala medier måste företaget tänka sig en liten budget (minst 10 000 SEK) för marknadskommunikation. Dessa pengar används enbart för att identifiera möjliga kanaler och förbrukas inte. Om du kräver besök i företagets verksamhet och den ligger utanför Linköping eller Norrköping måste företaget stå för ev. resekostnader.

Du eller någon annan hos företaget måste vara kontaktperson. Kontaktpersonen är den studenterna kontaktar för att fastställa ramarna (enligt ovan), vänder sig till med frågor, bjuder in till presentationen och skickar den skriftliga sammanfattningen till. Kontaktpersonen måste vidare vara beredd på att kunna nås på telefon och svara på mejl inom 24 timmar främst vid kursstart och några veckor senare när studenterna gör datainsamling. Vid mejlkontakt utgör mejlet underlag för studenternas vidare arbete. Vid telefonkontakt skickar studenterna ett mejl som konfirmerar det som överenskommits eller klargjorts.

Beskrivning

Kursen ingår i kandidatprogrammet Grafisk Design & Kommunikation. Läs mer på https://liu.se/utbildning/program/6kgdk.

Uppdragets längd: 6-7 v

Antal studenter: (4-)5-6

Nivå: Kandidat

Kurskod: TEAE16

Uppdragsanmälan öppnar: 23 apr 2022

Om ditt företag avser lansera en befintlig produkt (vara eller tjänst) i ett annat land och du behöver hjälp med...

Anmäl intresse!

Få ett mail när kursen tar emot anmälningar igen genom att fylla i formuläret.

Hämtar automatiskt kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.