Internationell marknadskommunikation

Studenter kan hjälpa till att utvärdera kommunikationsbehov – innehåll och medier – inför lansering av befintliga produkter – varor eller tjänster – på en internationell marknad. Om du och ditt företag är nöjda med det studenterna ger som förslag erbjuds fortsättning i kursen Interkulturellt crossmedia-projekt där studenterna tar fram förslag på visualiseringar av marknadskommunikativa åtgärder för den aktuella internationella marknaden.

Vad får uppdragsgivaren?

Företaget får under en period om c:a 7 veckor under november-december en grupp om 5-6 studenter som kan vara en resurs i verksamheten. Dessa studenter läser sista året på kandidatprogrammet Grafisk design och kommunikation. Det studenterna i första hand kan hjälpa till med är att ta fram:

  • En analys av klienten, kunden (målgruppen), konkurrensen och kulturen för att fastställa kommunikationsbehov och dito kanaler för en internationell marknad.

Uppdraget fastställs inledningsvis genom att studenterna tar fram en kundbrief (vad uppdraget går ut på och ev. begränsningar) och återkoppling sker genom en kundrapport med fokus på slutsatser och rekommendationer.

Eventuell fortsättning att ta fram visualiseringar för förslagen sker under mitten januari-mitten av mars i kursen Interkulturellt crossmedia-projekt.

Hur går det till?

Kursansvarig lärare tar 2-3 veckor efter din anmälan till kursen en första kontakt för att säkerställa samsyn kring det anmälda uppdraget. Sedan tar  studenterna kontakt med ditt företag i början av november när kursen startar för att boka ett första möte. Den färdiga analysen redovisas i mitten av december eller vid annan tidpunkt om så avtalas med studenterna (dock ej senare än mitten av januari påföljande år). Kursens syftar till att ge en teoretisk och i viss mån praktisk kunskap om att medverka i analysfasen av kommunikationsprojekt på en internationell marknad.

Förutom den företagsnära projektdelen ingår undervisning om globala förutsättningar i visuell kommunikation, interkulturell kommunikation, internationaliseringens drivkrafter och olika strategiska och organisatoriska frågeställningar som är centrala vid internationell verksamhet.

I studentgrupperna  kommer det finnas studenter med olika kompetenser där vissa är mer marknadsinriktade medan andra mer är mer visuellt- eller designinriktade. Ofta finns det en utbytesstudent med i någon eller några av grupperna. De kommer att ha stöd av lärare under kursens gång.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Ditt företag ska ha minst en produkt (vara och/eller tjänst) som sedan minst något år har en etablerad kundbas på någon marknad, helst den svenska, men att företaget vill se den marknadsföras på en annan geografisk marknad. Företaget ska ha kännedom om (vid B2B ha kontaktinformation för) målgrupp och konkurrenter på denna marknad eftersom studenterna i denna kurs enbart har möjlighet att undersöka deras egenskaper men inte att identifiera dem. Ditt företag ska även ha en liten budget (minst 10 000 SEK) för marknadskommunikation. Om företaget kräver besök i verksamheten och ligger utanför Linköping eller Norrköping måste företaget stå för ev. resekostnader.

Företaget ska utse en kontaktperson. Denna förväntas ge studentgruppen tillräckligt med information i projektets uppstartsfas för att arbetet till stor del skall kunna bedrivas fristående under huvuddelen av projektet. Det innebär vidare att studentgruppen tillsammans med kontaktpersonen upprättar en ”beställning” (kundbrief) där denna och studentgruppen klargör uppdragets omfattning, avgränsningar och tidsplan. Denna beställning måste av kurstekniska skäl låsas allra senast tio dagar efter kursstarten i november. Efter att beställningen låsts och fram till kursens slut måste kontaktpersonen vara beredd på att kunna nås på telefon och svara på mejl inom 24 timmar men begränsat till en gång per vecka. Vid mejlkontakt utgör mejlet underlag för studenternas vidare arbete. Vid telefonkontakt skickar studenterna ett mejl som konfirmerar det som överenskommits eller klargjorts.

Om du som uppdragsgivare önskar hjälp med vidare arbete efter det att projektet avrapporterats och examinerats vid LiU  kan arbetet antingen fortsätta utanför kursverksamheten, eller fortsätta vid någon annan av LiU:s projektkurser.

Beskrivning

Kursen ingår i kandidatprogrammet Grafisk Design & Kommunikation. Läs mer på http://www.gdk.nu

Uppdragets längd: 6 v

Antal studenter: 5-6

Nivå: Kandidat

Kurskod: TEAE16

Anmäl uppdrag senast: 15 okt 2020

Studenter kan hjälpa till att utvärdera kommunikationsbehov – innehåll och medier – inför lansering av befintliga produkter – varor eller...

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.