Internationell marknadskommunikation

Studenter kan hjälpa till att utvärdera kommunikationsbehov samt ta fram kommunikationsplattformar och visualiseringar av marknadskommunikativa åtgärder för en internationell marknad.

Vad får uppdragsgivaren?

Företaget får under en period om c:a 17 veckor under höstterminen en grupp om 4-6 studenter som kan vara en resurs i verksamheten. Dessa studenter läser sista året på kandidatprogrammet Grafisk design och kommunikation. Det studenterna i första hand kan hjälpa till med är att ta fram:

  • En analys av klienten, kunden (målgruppen), konkurrensen och kulturen för att fastställa kommunikationsbehov och dito kanaler för en internationell marknad.
  • Kommunikationsplattformar. Visualisera marknadskommunikativa åtgärder för en internationell marknad.

Hur går det till?

Inom ramen för kursen skall projektgrupperna ta fram och presentera:

  • Kundbrief
  • Omvärldsanalys med fokus på marknadskommunikation, vilken avrapporteras i en marknadsplan med fokus på behovet av och inriktningen på marknadskommunikationen på aktuell marknad
  • Visualiseringar av minst två förslag till marknadskommunikativa åtgärder
  • Kundrapport

Förutom den företagsnära projektdelen ingår undervisning om globala förutsättningar i visuell kommunikation, interkulturell kommunikation, internationaliseringens drivkrafter och olika strategiska och organisatoriska frågeställningar som är centrala vid internationell verksamhet. Studenterna delas in i grupper om 4-6 studenter där olika typer av kompetenser, såsom mer projektledningsinriktade, mer kreatörsinriktade och mer produktionsinriktade, kommer att finnas i alla grupper. De kommer att ha stöd av lärare under projektet och kursen pågår under tiden september till december.

Kursansvarig lärare kommer 2-3 veckor efter din anmälan till kursen att ta en första kontakt för att säkerställa samsyn kring det anmälda uppdraget. Sedan kommer studenterna att ta kontakt med ditt företag i början av september när höstterminen startar för att boka ett första möte. Det färdiga projektet redovisas i mitten av december eller vid annan tidpunkt om så avtalas med studenterna. Kursens syftar till att ge en teoretisk och praktisk kunskap om att medverka i kommunikationsprojekt på en internationell marknad.

Vad krävs av uppdragsgivaren?

Ditt företag ska ha minst en produkt (vara och/eller tjänst) som har en etablerad kundbas på någon marknad, helst den svenska, men att företaget vill se den marknadsföras på en annan geografisk marknad. Företaget ska ha kännedom om (vid B2B, helst ha kontaktinformation för) målgrupp och konkurrenter på denna marknad eftersom studenterna inte har möjligheten att identifiera dessa i denna kurs. Ditt företag ska även ha en liten budget (ca 10 000 SEK) för marknadskommunikation.

Företaget ska utse en kontaktperson. Denna förväntas ge studentgruppen tillräckligt med information i projektets uppstartsfas för att arbetet till stor del skall kunna bedrivas fristående under huvuddelen av projektet. Det innebär vidare att studentgruppen tillsammans med kontaktpersonen upprättar en ”beställning” där denna och studentgruppen klargör uppdragets omfattning, avgränsningar och tidsplan. Denna beställning måste av kurstekniska skäl låsas allra senast tio dagar efter kursstarten i september. Efter att beställningen låsts och fram till kursens slut måste kontaktpersonen vara beredd på att kunna nås på telefon och svara på mejl inom 24 timmar men begränsat till en gång per vecka. Vid mejlkontakt utgör mejlet underlag för studenternas vidare arbete. Vid telefonkontakt skickar studenterna ett mejl som konfirmerar det som överenskommits eller klargjorts.

Om du som uppdragsgivare önskar hjälp med vidare arbete efter det att projektet avrapporterats och examinerats vid LiU  kan arbetet antingen fortsätta utanför kursverksamheten, eller fortsättas vid någon annan av LiU:s projektkurser.

Beskrivning

Kursen ingår i kandidatprogrammet Grafisk Design & Kommunikation. Läs mer på http://www.gdk.nu

Uppdragets längd: 6 v

Antal studenter: 4-6

Nivå: Kandidat

Kurskod: TEAE16

Anmäl uppdrag senast: 15 okt 2019

Studenter kan hjälpa till att utvärdera kommunikationsbehov samt ta fram kommunikationsplattformar och visualiseringar av marknadskommunikativa åtgärder för en internationell marknad.

Anmäl uppdrag!

Fyller automatiskt i kursens id

I och med dataskyddsförordningen GDPR vill vi informera om att personuppgifterna som matas in i formuläret kommer att hanteras på ett säkert sätt och inte säljas till tredje part. Vi sparar uppgifter så länge vi behöver för att kunna fullgöra våra förpliktelser mot dig samt för uppföljning och statistik.